Selecteer een pagina

Deelname voorwaarden & privacy beleid

De kleine lettertjes

Deelname voorwaarden & privacy verklaring

Op de website(s) kunt u zich vrijwillig opgeven als panel lid voor Agri Peilingen. Het opinie panel voor de agrarische sector. De peilingen worden uitgevoerd voor Agri Peilingen zelf of haar opdrachtgevers. Door uw aanmelding als panel lid stemt u in met deze voorwaarden en heeft u kennis genomen van de privacy verklaring.

Wie kan panel lid worden?

Iedereen van twaalf jaar en ouder die op enige wijze (actief) betrokken is bij de agrarische sector kan gratis lid worden van het panel. Om panel lid te worden is een e-mailadres en de beschikking over toegang tot internet nodig. U mag zich slechts eenmaal als panel lid inschrijven. Wij kunnen uw inschrijving als panel lid (tijdelijk) stopzetten en/of weigeren nieuwe panel leden in te schrijven. Bij de aanmelding hoort een profiel-enquête. Deze (persoonlijke) gegevens worden gebruikt om de antwoorden van de peilingen te groeperen en daarmee kunnen wij op basis van (onder andere) locatie, leeftijd, vakgebied enzovoort de media een precies beeld geven hoe de agrarische branche over een specifiek onderwerp denkt.

Toestemming van ouders/verzorgers

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar mogen uitsluitend deelnemen aan het panel met toestemming van ouders/verzorgers. Bij inschrijving dient iedereen van 12 t/m 17 jaar er zeker van te zijn dat hun ouders/verzorgers het er mee eens zijn dat hun kind lid wordt van het panel. De toestemming van de ouders moet op aanvraag van Agri Peilingen schriftelijk kunnen worden overlegd.

Deelname aan onderzoek

U wordt via e-mail uitgenodigd deel te nemen aan een peiling. Indien er voldoende antwoorden zijn verzameld kunnen wij de uitnodiging laten vervallen. Ook behouden wij ons het recht voor om een peiling zonder voorgaande kennisgeving te stoppen, of na een door ons bepaalde tijd te laten vervallen.

Consistentie

Agri Peilingen zal er alles aan doen om de vragen aan de respondenten consistent en vergelijkbaar te hebben. Een peiling zal gedurende de peiling zelf dan ook niet of zelden aangepast worden. De vragen worden neutraal en helder gesteld. De vragen worden zo geformuleerd dat deze duidelijk te interpreteren zijn. Agri Peilingen vrijwaart zich voor eventuele misinterpretatie van vragen en/of antwoorden en eventuele daaruit voortvloeiende ongemakken of ongenoegens.

Peilingen

Elke peiling betreft een momentopname. Wanneer een peiling gedurende meerdere dagen actief is, wordt de einddatum van de peiling als peildatum gezien. De peildatum zal altijd duidelijk worden gemaakt bij publicaties. Uitspraken van Agri Peilingen over de resultaten zullen altijd gelden over alle antwoorden gegeven gedurende de peiling en niet enkel op de peildatum.

Cookies voor onderzoek

Wanneer u lid bent van het Agri Peilingen panel worden cookies op uw computer geplaatst (via uw webbrowser). Deze cookies worden gebruikt voor het beter laten functioneren van de website(s) en de peilingen. Door akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden geeft u ook toestemming voor het plaatsen van de cookies. Wanneer u besluit het lidmaatschap van het Agri Peilingen panel te beëindigen, kunnen de cookies nog steeds actief zijn in uw webbrowser. Wilt u in dat geval de registratie van data beëindigen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de cookies. Dit kunt u vanuit uw webbrowser regelen.

Beëindiging deelname

Een panel lid kan zijn of haar deelname aan Agri Peilingen op ieder gewenst moment beëindigen. Dat kan door u af te melden via de link die in elke e-mail met uitnodiging voor een peiling vermeld staat. Agri Peilingen kan panel leden uitschrijven die, ondanks daartoe te zijn uitgenodigd, langer dan 6 maanden geen peilingen hebben beantwoord.

Ongeoorloofd gedrag

Wanneer er naar oordeel van Agri Peilingen sprake is van ongeoorloofd gedrag in het kader van deelname aan het panel, wordt het panel lid onmiddellijk van verdere deelname uitgesloten.

Persoonsgegevens

Agri Peilingen zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring, zie hieronder.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website(s) berusten uitsluitend bij Agri Peilingen of licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agri Peilingen inbreuk op die rechten te maken. Onder inbreuk maken op de rechten valt onder meer het direct of indirect gebruikmaken van: de naam Agri Peilingen en/of agripeil, agripijlingen, agripol, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en de vragenlijsten/peilingen. Peilingen mogen nooit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agri Peilingen aan derden worden doorgestuurd, tenzij u daarvoor wordt uitgenodigd bij (het einde van) de vragenlijst.

Aansprakelijkheid

Deze website(s) is (/zijn) met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website(s) ook steeds beschikbaar is (/zijn). Panel leden kunnen geen rechten ontlenen aan fouten op de website(s). Deelname aan Agri Peiligen is geheel voor eigen risico. Behoudens opzet of grove schuld, is Agri Peilingen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website(s), dan wel enige andere vorm van schade die een panel lid, direct of indirect, ondervindt als gevolg van deelname als panel lid of anderzijds.

Wijziging deelname voorwaarden

Deelname voorwaarden kunnen op elk moment door Agri Peilingen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze deelname voorwaarden door te lezen op eventuele wijzigingen.

Geschillen

Op deze deelname voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Opmerkingen/vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande kunt u zich richten tot Agri Peilingen (info@agripeilingen.nl).

 

Privacyverklaring

Algemeen

Deelnemers hebben zich geheel vrijwillig aangemeld bij Agri Peilingen als panel lid voor peilingen via internet. Wij nemen de privacy van onze panel leden zeer serieus. Indien u deelneemt aan een peiling van Agri Peilingen, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de privacyverklaring. De privacyverklaring kan worden gewijzigd door Agri Peilingen. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring door te lezen op eventuele wijzigingen.

Uw persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de peilingen vragen wij u enige gegevens over uzelf aan ons te verstrekken, waaronder uw naam, uw e-mailadres, leeftijdscategorie,  geslacht, de door u genoten opleidingen en inkomensgegevens. Ook kunnen wij u vragen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals gegevens over uw gezondheid, geloofsovertuiging of politieke gezindheid. Wij zullen deze gegevens uitsluitend anoniem verwerken bij peilingen. Alle gegevens die u aan ons verstrekt dienen juist en volledig te zijn. Hiervoor zullen wij u maximaal 1x per jaar per e-mail een herinnering sturen om uw gegevens te controleren en deze zo nodig te actualiseren. Agri Peilingen behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van panel leden die hier niet aan voldoen te beëindigen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij zullen de resultaten van de peilingen in geanonimiseerde vorm verspreiden en/of aan onze opdrachtgevers verstrekken. Zonder uw voorafgaande toestemming krijgen de opdrachtgevers geen beschikking over uw contactgegevens. Door analyse van de antwoorden over het concrete onderwerp op groepsniveau en in combinatie met de basisgegevens ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw contactgegevens na maximaal 1 jaar verwijderd. De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen in een database. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden van een groep aan wie een nieuwe peiling wordt voorgelegd. De tweede is dat de antwoorden op een concrete peiling uitgesplitst of geanalyseerd kunnen worden in combinatie met de basisgegevens. De uitkomsten van de peilingen worden openbaar gemaakt via alle beschikbare huidige en nieuwe media en platforms, waaronder de eigen website(s) van Agri Peilingen. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.

Uw rechten

U hebt het recht om:

– de toestemming die u hebt gegeven voor deelname aan het panel, op elk gewenst moment in te trekken. Daarmee blijft overigens wel geldig datgene wat eerder op basis van die toestemming is gedaan. Als u uw toestemming in wilt trekken kan dat door op de afmeldlink te klikken die u onderaan elke uitnodiging voor een peiling aantreft.

– een overzicht te krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Overigens vragen wij regelmatig aan onze panel leden om hun profielgegevens te controleren en waar nodig aan te passen. Verder hebt u conform de geldende wettelijke regelingen het recht om te verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als ze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@agripeilingen.nl.

Cookies

Via onze website(s) kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan de peilingen gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast worden ze gebruikt voor analytische doeleinden met betrekking tot het gebruik van onze website(s).

Hyperlinks

Onze website(s) kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die andere websites.

Disclaimer

Het vaste beleid van Agri Peilingen is in zijn publicaties geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden, ook bij publicatie van foto’s. Helaas is het niet mogelijk alles continu te controleren. Bent u van mening dat inbreuk gemaakt wordt op enig recht, meldt u dat dan bij Agri Peilingen per e-mail via info@agripeilingen.nl, met een toelichting en zo mogelijk bewijs dat uw melding ondersteunt. Agri Peilingen zal foto’s verwijderen wanneer in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de onrechtmatigheid ervan. Agri Peilingen kan besluiten tijdens het onderzoek van een melding de publicatie tijdelijk te staken, zonder daarmee enige erkenning te doen van de onrechtmatigheid van die publicatie. Agri Peilingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door publicaties en verstrekt geen persoonsgegevens van verstrekkers van foto’s, fotografen, auteursrechthebbenden of geportretteerde personen tenzij de rechter dat beveelt.

 

 

Dit wordt de winnaar van de Gouden Trekker Award 2019

Dit wordt de winnaar van de Gouden Trekker Award 2019

De Gouden Trekker Award is een verkiezing waarbij een burger (of groep burgers) erkenning krijgt omdat die zich hard maakt voor de agrarische sector en actief is met de promotie van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het wordt georganiseerd door Team Agro NL. Wij...

Lees meer
Boeren zijn trots op het boerenleven

Boeren zijn trots op het boerenleven

In plaats dat de Nederlanders trots zijn op wat boeren doen krijgen ze vaak stank voor dank. Keer op keer krijgt de boer de schuld. Recent nog van gif in trekvogels die ook in Afrika vertoeven, of het verdwijnen van insecten terwijl de burger geen bloementuin meer...

Lees meer
Boeren zitten graag op een goede stoel

Boeren zitten graag op een goede stoel

Slechts 10,6% van de boeren heeft geen goede stoel, of heeft die niet nodig. Dat is de heldere uitkomst uit de recente peiling over een 'goede stoel' op de machine. Of dat nou een tractor, wiellader, heftruck of kraan betreft. Van de respondenten van het agrarische...

Lees meer
Harde aanpak fraudeurs stemt boeren tevreden

Harde aanpak fraudeurs stemt boeren tevreden

Deze week kwam Minister Carola Schouten met een harde aanpak voor frauderende rundveehouders van de I&R registratie. Heel Nederland had er direct een mening over klaar en gisteren was de Minister te gast bij Eva Jinek. De boeren laten in onze peiling zien dat ze...

Lees meer